skip to main content
Social Image 1 Social Image 2
Home Banner1 Banner2 Banner3 Banner4
FY22 Parent/Guardian Input Form for the District & Schools
Posted On:
Monday, August 02, 2021
News Image

 

Dear Parents/Guardians,

My name is Mandy Giddens, and I am the Parent-Family Engagement Coordinator for Atkinson County Schools. I would like to extend an invitation for you to participate in an Electronic Input Meeting.

Today's opportunity to participate is an electronic meeting to allow feedback from you regarding some pivotal school documentation. Please take a moment to complete the Input Opportunity Form below. We appreciate all feedback. Thank you for your time. 

Input Opportunity Form -click here

If you have a Form that you would like to translate to another language simply follow these instructions.
1. Right-click in the form.
2. Select translate Translate to English.
3. Click on the three dots
4. Choose the language you would like it to be translated to

****************************************************************************************

Estimados Padres/Tutores,

Mi nombre es Mandy Giddens, y soy la Coordinadora de Participación de Padres y Familias para las Escuelas del Condado de Atkinson. Me gustaría extender una invitación para que participen en una reunión de entrada electrónica.

La oportunidad de hoy de participar es una reunión electrónica para permitir comentarios de usted con respecto a la documentación fundamental de la escuela. Tómese un momento para completar el Formulario de oportunidad de entrada a continuación. Agradecemos todos los comentarios. Gracias por su tiempo.

Formulario de oportunidad de entrada -haga clic aquí

 

Si tiene un formulario que le gustaría traducir a otro idioma, simplemente siga estas instrucciones.

 

1. Haga clic derecho en el formulario.

 

2. Seleccione traducir al inglés.

 

3.Haga clic en los tres puntos

 

4.Elija el idioma al que le gustaría que se
***************************************************************************************************

 

Tên tôi là Mandy Giddens, và tôi là Điều phối viên Gắn kết Gia Ä‘ình-Phụ huynh cho các Trường học Quận Atkinson. Tôi muốn gá»­i lời mời cho bạn tham gia vào Cuá»™c họp Nhập liệu Điện tá»­.

CÆ¡ há»™i tham gia hôm nay là má»™t cuá»™c họp Ä‘iện tá»­ để cho phép phản hồi từ bạn về má»™t số tài liệu quan trọng của trường. Vui lòng dành má»™t chút thời gian để hoàn thành Biểu mẫu cÆ¡ há»™i đầu vào bên dÆ°á»›i. Chúng tôi Ä‘ánh giá cao tất cả các phản hồi. Cảm Æ¡n bạn Ä‘ã dành thời gian.

Nhập Biểu mẫu CÆ¡ há»™i - bấm vào Ä‘ây

Nếu bạn có Biểu mẫu mà bạn muốn dịch sang ngôn ngữ khác, chỉ cần làm theo các hÆ°á»›ng dẫn sau.
1. Nhấp chuá»™t phải vào biểu mẫu.
2. Chọn dịch Dịch sang tiếng Anh.
3. Nhấp vào dấu ba chấm
4. Chọn ngôn ngữ bạn muốn dịch sang

 

Address